Algemene Voorwaarden RustiQue

Algemene Voorwaarden RustiQue Inhoudsopgave: Artikel 1 – Definities Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Artikel 3 – Toepasselijkheid Artikel 4 – Het aanbod Artikel 5 – De overeenkomst Artikel 6 – Herroepingsrecht Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 11 – De prijs Artikel 12 – Nakoming en extra garantie Artikel 13 – Levering en uitvoering Artikel 14 – Betaling Artikel 15 – Aansprakelijkheid Artikel 16 – Privacy Artikel 17 – Klachtenregeling Artikel 18 – Geschillen Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Artikel 20 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 21 – Toegang tot en veranderingen aan de website Artikel 22 – Intellectuele eigendomsrechten Artikel 23 – Koppelingen naar en van de website RustiQue – Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. RustiQue : het bedrijf RustiQue (KvK-nummer: 71012419),kantoorhoudende aan de Technicumstraat 2 9581 BA te Musselkanaal;
 2. Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 3. Cliënt: de persoon die bij RustiQue een behandeling ondergaat en/of producten koopt en/of de persoon die voor een ander een behandel- overeenkomst met RustiQue aangaat of producten koopt en/of de rechts- of natuurlijke persoon die anderszins als (zakelijke) relatie één of meer overeenkomsten met RustiQue aangaat;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 5. Diensten: alle door RustiQue verrichte diensten, gericht op schoonheidsverzorging en huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit behandelingen, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de salon en daarbuiten (al dan niet via social media) en verkoop van producten;
 6. Behandelingen: alle door RustiQue aangeboden behandelingen;
 7. Producten/productverkoop: alle door RustiQue gebruikte en te koop aangeboden producten;
 8. Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de cliënt aan RustiQue opdracht geeft om de op de behandeling gerichte diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;
11.Dag: kalenderdag; 12.Webshop/site: de consumenten webshop van de ondernemer;
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht;
10.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; RustiQue – Algemene Voorwaarden 2 13.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 14.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 15.Modelformulier voor herroeping: het in deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping. Dit formulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 16.Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 17.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 18.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 3 Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer RustiQue Technicumstraat 2 9581 BA Musselkanaal Telefoonnummer: +31(0)599 637152 E-mailadres: info@salon-rustique.nl ANBOS: kernlid 23143 KvK-nummer: 71012419 BTW-identificatienummer: NL858545986B01 RustiQue – Algemene Voorwaarden 4 Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument;
 2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk;
 3. Voordat de overeenkomst (op afstand)wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is;
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd;
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 5 Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden;
 4. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 6 Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, ondervoorbehoud van het bepaalde in lid 4, totstand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot standkomt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders–op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
 5. De ondernemer zal uiterlijk bijlevering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoek adres van de vestiging van de ondernemer waarde consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping;
RustiQue – Algemene Voorwaarden 7
 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten;
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen;
 6. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd;
 7. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
RustQue  – Algemene Voorwaarden 8 Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen;
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1;
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 9 Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer;
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument;
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product;
 6. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product;
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
RustiQue  – Algemene Voorwaarden 10 Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging;
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt;
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument;
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 11 Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Product en of diensten waarvan de prijsgebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 4. Indien ondernemer in de presentatie van het product bij bestelling heeft aangegeven dat herroeping onmogelijk is, bijvoorbeeld in geval van opruiming bij beperkte resterende houdbaarheid;
 5. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; Indien ondernemer in de presentatie van het product bij bestelling heeft aangegeven dat herroeping onmogelijk is, bijvoorbeeld in geval van opruiming bij beperkte resterende houdbaarheid; Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. RustiQue – Algemene Voorwaarden 12 Artikel 11 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheids duur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de tot standkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw;
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zet fouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. Prijs verhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 7. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of
 8. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;
RustiQue – Algemene Voorwaarden 13 Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst;
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst;
 4. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.
 1. Nakoming diensten bij RustiQue; de consument dient gemaakte afspraken na te komen. Indien deze zonder te annuleren bij de ondernemer niet worden nagekomen hanteert de ondernemer hiervoor de no-show policy voorwaarden. Dit zal 75% van de ingeplande behandeling zijn;
 2. Bij redenen zoals ziekte van eigen persoon (niet ziekte door derden zoals omschreven in familielid, vriend of dergelijk) kan deze no-show policy worden gehonoreerd mits de ondernemer hier toestemming voor geeft;
 3. Gemaakte afspraken door de consument die binnen 24 uur vooraf worden geannuleerd worden net als lid 5 ook dezelfde voorwaarden gehanteerd. M.u.v. alle duobehandelingen, deze dienen minimaal 48 uur vooraf worden geannuleerd. Ook hier geldt een voorwaarde met de no-show policy, maar dan met 2 desbetreffende behandelaren binnen RustiQue;
RustiQue – Algemene Voorwaarden 14 Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Producten die direct leverbaar zijn, worden vanaf het moment dat de betaling in ontvangst is genomen (binnen werktijd), direct verstuurd met de post. Mocht onverhoopt het betreffende product/producten niet op voorraad zijn of aangevraagde dienst niet binnen één werkdag kunnen worden verricht, dan wordt het meteen opnieuw besteld. Zodra het weer voorradig is op het adres van de ondernemer, wordt deze dezelfde dag zelf nog verstuurd naar de consument. De ondernemer brengt de consument direct op de hoogtewanneer een product niet voorradig is;
 2. De ondernemer staat ervoor in, dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek en nadrukkelijk apart overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt;
 4. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen;
 6. Het risico van beschadigingen/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 7. Producten in de RustiQue webshop worden bezorgd door Post NL. Bezorging vindt plaats op woensdag t/m zaterdag tot 17:00 uur.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 15 Artikel 14 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen;
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden;
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 16 Artikel 15 – Aansprakelijkheid
 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de consument (de afnemer) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
 2. Behoudens en voor zover schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ondernemer, in welke vorm dan ook, die verband houdt met de (uitvoering van de) overeenkomst;
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door onkundig of onoordeelkundig gebruik van producten of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van de ondernemer, huidtherapeuten en of haar partners, of door het niet in overeenstemming handelen met de adviezen dan wel instructies van het product (gebruiksaanwijzing) dan wel voor onjuist of onoordeelkundig gebruik door de consument;
 4. Voor het verkrijgen van goed advies omtrent producten en het gebruik in algemene of in specifieke zin, kan de consument zich altijd eerst wenden tot de ondernemer of één van haar partners;
 5. Ingeval de ondernemer, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, dan erkent consument uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van de ondernemer contractueel of anderszins, beperkt is tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan de waarde van de bestelde producten waaruit de schade voortvloeit of daarmee verband houdt.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 17 Artikel 16 – Privacy
 1. De ondernemer legt persoonsgegevens van de consument vast en verwerkt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering van de ondernemer: levering van producten en diensten, onderhouden van contacten met de consument en het zenden van informatie naar de consument over nieuwe producten en diensten van de ondernemer.
 2. De ondernemer legt haar beleid ten aanzien van privacy vast in een privacyverklaring welke te vinden is op de website.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 18 Artikel 17 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer;
 3. Bij de ondernemer in gediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat naar keuze van de ondernemer kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging) of de bevoegde rechter.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 19 Artikel 18 – Geschillen
 1. Op overeenkomst en tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: RustiQue Technicumstraat 2 9581 BA Musselkanaal OF info@salon-rustique.nl – Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroept/herroepen: artikelnummer(s) en omschrijving product(en)* – Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] – Naam consumenten(en) – Adres consument(en) – Ordernummer – Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. Van geschillen over overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitende de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen. RustiQue – Algemene Voorwaarden 20 Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 1. Er is geen sprake van een minimale en/of maximale bestelwaarde;
 2. Ingeval van retourzending is uitbetaling in contanten niet mogelijk;
 3. Cadeaubonnen zijn 1 jaar lang geldig na uitgifte datum;
 4. Helaas is het niet mogelijk om na het plaatsen van een bestelling achteraf nog een kortingscode of cadeaubon te verrekenen Je kunt de kortingscode of cadeaubon uiteraard wel bij je volgende bestelling gebruiken.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 21 Artikel 20 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
 1. De ondernemer kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina aan te passen. De consument/ andere belanghebbenden worden verondersteld deze pagina af en toe na te kijken om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die de ondernemer aangebracht heeft, aangezien deze voorwaarden voor de klant/ belanghebbenden bindend zijn. Sommige bepalingen opgenomen in deze voorwaarden kunnen ook tenietgedaan worden door bepalingen of kennisgevingen die elders op de site gepubliceerd worden;
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 22 Artikel 21 – Toegang tot en veranderingen aan de website
 1. Toegang tot de site is toegestaan op een tijdelijke basis en de ondernemer behoudt zich het recht om de site zonder kennisgeving in te trekken of aan de vullen. De ondernemer zal niet aansprakelijk zijn als de site om één of andere reden een tijdlang of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is;
 2. Van tijd tot tijd kan de ondernemer de toegang tot de site of tot gedeelten daarvan beperken tot gebruikers die bij ons geregistreerd zijn;
 3. Als de consument een gebruikersidentificatie kiest of krijgt, een wachtwoord, of enige andere informatie ontvangt als onderdeel van de veiligheidsprocedures van de ondernemer, moet dergelijke informatie vertrouwelijk behandeld worden en mag deze niet aan enige derde partijen onthullen;
 4. De ondernemer heeft het recht om een dergelijke gebruikersidentificatie code of wachtwoord, gekozen door de afnemer/ consument, of door de ondernemer toegewezen, uit te schakelen als naar de mening van de ondernemer nalatig wordt omgegaan om één van de bepalingen in de voorwaarden voor het gebruik na te leven;
 5. De ondernemer is verantwoordelijk dat alle personen die toegang hebben tot de site, via de internetverbinding van de ondernemer, deze voorwaarden kennen en naleven;
 6. De ondernemer heeft de bedoeling de webshop/site regelmatig te actualiseren en kan de inhoud op welk moment dan ook wijzigen. Bepaalde informatie op de webshop/site kan op een bepaald moment verouderd zijn en de ondernemer is niet verplicht om dergelijk informatie te actualiseren.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 23 Artikel 22 – Intellectuele eigendomsrechten
 1. De ondernemer is de eigenaar of de vergunninghouder van alle intellectuele eigendomsrechten van de site en van de informatie die erop gepubliceerd worden. Deze werken zijn beschermd door copyright en andere wetten en verdragen ter wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden;
 2. Een kopie afdrukken, extracten downloaden van de pagina’s van de webshop/site is toegestaan voor persoonlijk gebruik. Daarnaast mag aandacht van anderen binnen de organisatie van de ondernemer vestigen op de informatie die op webshop/site gepubliceerd is;
 3. Papier of digitale kopieën van materiaal welke afgedrukt/gedownload kunnen worden van de webshop/site, mogen niet gewijzigd worden. Daarnaast mogen afbeeldingen, foto’s, video’s, audio content, grafieken, begeleidende teksten, etc. niet gebruikt worden en of gewijzigd worden;
 4. Afgedrukte delen van de webshop/site, gekopieerd of gedownload, waarbij de gebruiksvoorwaarden worden geschaad, zal het recht om de site te gebruiken onmiddellijk komen te vervallen en moeten kopieën van de informatie onmiddellijk worden vernietigd of teruggegeven.
 5. De status van de ondernemer, met als naam RustiQue en die van geïdentificeerde medewerkers, als auteurs van de informatie op de site, moeten altijd vermeld worden;
 6. Geen van de verstrekte informatie van de webshop/site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zonder een vergunning vanuit de ondernemer ontvangen te hebben;
RustiQue – Algemene Voorwaarden 24 Artikel 23 – Koppelingen naar en van de website
 1. Het is toegestaan een koppeling te maken naar de homepage van de webshop/site van de ondernemer. Vooropgesteld dat dit op een eerlijke en legale manier gaat en dat dit de reputatie van de ondernemer niet schaadt en zonder dat hier voordeel uitgehaald wordt;
 2. Het is niet toegestaan een koppeling te maken op een dusdanige manier dat er gesuggereerd wordt deel uit te maken van een associatie, of waarbij een goedkeuring of erkenning van de ondernemer gesuggereerd is, waar er geen is;
 3. Het is niet toegestaan een koppeling te maken naar enige website die niet jouw eigendom is. De webshop/site mag niet opgenomen worden op andere webshops/sites en er mag ook geen koppeling gecreëerd worden naar enig deel van de webshop/site, met uitzondering van de homepage;
 4. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de toelating voor een koppeling zonder kennisgeving in te trekken, als dit ander gebruik als doeleinde heeft dan hierboven vermeld;
 5. Waar de webshop/site koppelingen bevatten naar andere sites en resources verstrekt door derde partijen, worden deze koppelingen alleen ter informatie verstrekt. De ondernemer heeft geen controle over de inhoud van deze webshop/site of resources en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze webshops/site of enig verlies of schade voortvloeiend uit hun gebruik.
RustiQue – Algemene Voorwaarden 25